• ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

    Zajęcia wspomagające będą realizowane w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku od 2 września do 22 grudnia 2021 r.

    Zajęcia wspomagające mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
    oraz szkół ponadpodstawowych. Będą odbywały się wyłącznie w szkole. Mogą w nich uczestniczyć chętni uczniowie.

    Zajęcia będą organizowane: 

    • wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; 
    • dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych – nie mniej niż 5 uczniów). 

    Podstawa prawna oraz więcej inforamcji dotyczących zajęć wspomagających:

    Rozporzadzenie_MEiN_28_maja_2021_r..pdf

    Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło zmianę rozporządzenia w zakresie organizacji zajęć wspomagających:

    Rozporzadzenie_MEiN_20_lipca_2021_r..pdf

    Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowych przepisach to: 

    • możliwość zwiększenia liczby godzin zajęć wspomagających (z 10 do 15 godzin zajęć na oddział szkolny);
    • podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających, co daje szkołom jeszcze większą elastyczność ich organizacji;
    • uelastycznienie przepisów w zakresie organizacji zajęć wspomagających w klasie IV szkoły podstawowej (w przypadku szkoły podstawowej,
     w której ogólna liczba uczniów klas IV–VIII wynosi 60 lub więcej ale w klasie IV jest mniej niż 10 uczniów, zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą mogły być organizowane w grupie liczącej co najmniej 5 uczniów).

     

    W wyniku uzgodnienia z Radą Pedagogiczną na mocy Uchwały Nr 13/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku wymiar zajęć w poszczególnych klasach wynosi:


    CAŁKOWITA LICZBA GODZIN DLA KLAS IV-VIII : 10 x 15h = 150h

    Klasy:  4a - 10h, 4b - 10h, 4c - 10h  (4h matematyki, 3h języka polskiego, 2h język angielski, 1h wf)
    Klasy:  5a - 15h, 5b - 15h  (5h matematyki / 5h języka polskiego / 3h języka angielskiego / 2h wf)
    Klasa 6a - 15 h  (5h matematyki / 5h języka polskiego / 3h języka angielskiego / 2h wf)
    Klasy: 7a - 15h, 7b - 15h  (5h matematyki / 5h języka polskiego / 3h języka angielskiego / 2h wf)

    Klasy: 8a - 15h, 8b - 15h, 8c - 15h  (5h matematyki / 5h języka polskiego / 3h języka angielskiego / 2h chemii)

     

    Deklaracja uczestnictwa ucznia (wypełnia rodzic / prawny opiekun):

    Deklaracja_uczestnictwa.RTF