• Dzień otwarty dla rodziców - 8 kwietnia 2021 r.

     • Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, konsultacje z nauczycielami będą prowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora Messenger. Uprzejmie prosimy rodziców zainteresowanych rozmową o wcześniejsze powiadomienie nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego o zamiarze skorzystania z konsultacji.

     • Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

     • Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli.  Zgodnie z § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą organizowane zajęcia w przedszkolu wyłącznie na wniosek:

       Rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.  6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

      Rodzice, którzy w piątek tj. 26.03.2021 r. zgłosili potrzebę zapewnienia opieki dla swoich dzieci, mogą je przyprowadzić do przedszkola od poniedziałku tj. 29.03.2021 r.

      Pozostałych Rodziców należących do w/w grup zawodowych, którzy pracując nie mogą zapewnić opieki dzieciom w okresie zawieszenia zajęć, prosimy o złożenie wniosku o opiekę do poniedziałku do godz. 12.00 e-mailem lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

      Wzór wniosku: Wniosek_COVID.docx

     • Przedszkole Samorządowe w Rudniku od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

     • W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

      W naszym przedszkolu nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację nauki zdalnej w okresie
      od 29.03 – 11.04 są panie: Klaudia Przała, Agnieszka Łapa.

      Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zostaną udostępnione na funkcjonujących grupach przedszkolnych. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli uzyskać pomoc i wskazówki do zadań łącząc się
      z nauczycielem w godzinach: 8:30 – 9:30 (3,4 – latki), 10:30 – 11:30 (5,6 – latki)

    • Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola
     • Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola

     • W związku z decyzją Rządu od 27 marca do 10 kwietnia zamknięte zostają żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Prosimy o informację czy są Państwo (pracownicy medyczni i służb porządkowych) zainteresowani skorzystaniem z zajęć opiekuńczych dla dzieci w naszym przedszkolu w tym okresie. Prosimy o przekazanie stosownej informacji wychowawcom oddziałów do piątku 26 marca 2021 r.

     • Wirtualny Dzień Otwarty w ZSZiO w Sułkowicach

     • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Państwa szkoły oraz rodziców uczniów klas ósmych na "Wirtualny Dzień Otwarty", który odbędzie się 30 marca 2021 r. (tj. wtorek) w godz.10:00 - 11:00 oraz 17.00 - 18.00. Wydarzenie odbywać się będzie na kanale YouTube na specjalnie do tego utworzonym wydarzeniu, do którego prowadzi link:

      https://www.youtube.com/watch?v=qFlCCNhH_P4

      Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSZiO w Sułkowicach, uczestniczyć w lekcjach otwartych, odbyć wirtualny spacer po szkole, zapoznać się z procesem rekrutacji, a także porozmawiać z dyrekcją, pedagogiem, nauczycielami i uczniami.

      Serdecznie zapraszamy

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkole - od 22 marca do 11 kwietnia

     • Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Uczniowie będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

      W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

      Nadal organizujemy nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Dla uczniów klas ósmych mogą być prowadzone konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

     • Nauka zdalna w klasach I-III od 20 marca 2021 r.

     • W związku z decyzją rządu ogłoszoną przez Ministra Zdrowia, dotyczącą wprowadzenia w całym kraju nauki zdalnej od 20 marca do 9 kwietnia br. w klasach I-III, informujemy, iż jest możliwość wypożyczenia laptopów potrzebującym uczniom, koniecznych do realizacji kształcenia na odległość. Zapotrzebowanie na sprzęt prosimy zgłaszać wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.   

     • Rekrutacja do przedszkola - potwierdzenia woli zapisu (nie dotyczy dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu)

     • Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Rudniku na rok szkolny 2021/2022 została umieszczona w przedsionku wejścia głównego placówki.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia – potwierdzenia woli zapisu w terminie 17 – 18 marca 2021 r.  Druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie placówki.

      Oswiadczenie_woli_przyjecia.docx

      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 22 marca 2021 r.

     • PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY CKE I MEiN

     • Drodzy Ósmoklasiści! Informujemy, iż w dniach 17-19 marca 2021 r. (środa, czwartek, piątek) odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty CKE i MEiN stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. Udział uczniów w testach jest dobrowolny, a warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest dostarczenie zgody rodzica / prawnego opiekuna.

      Harmonogram egzaminów:

      17.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego
      18.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z matematyki
      19.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z języka angielskiego

      Organizacja:

      Uczniowie zdający z klasy 8a będą pisać egzaminy w sali nr 65 pod nadzorem (JP – F. Kozyra, MA – A. Cyrek, JA –  F. Kozyra oraz A. Cyrek)
      Uczniowie zdający z klasy 8b będą pisać egzaminy w sali nr 75 pod nadzorem (JP – B. Szczurek, MA – A. Przała, JA – A. Przała)

      Uczniowie klas ósmych, którzy nie biorą udziału w próbnych egzaminach realizują zajęcia
      w dniach egzaminów zgodnie z planem zajęć.

      Czas 1 lekcji zdających przeznaczony jest na bezpieczne dotarcie uczniów do szkoły. Od godziny 8:45 zdający czekają na nauczyciela przeprowadzającego egzamin pod salą egzaminacyjną.

      Po zakończonym egzaminie ósmoklasiści wracają do domu i realizują naukę zdalną:
      17,18 marca br. od 6 lekcji, 19 marca br. od 5 lekcji.  

      W dniach przeprowadzania próbnych egzaminów sprawdzana jest obecność zdających uczniów oraz tych, którzy realizują naukę zdalną w domu. Frekwencje w dzienniku elektronicznym uzupełnia wychowawca klasy po uzyskaniu informacji od nauczycieli zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych dotyczących obecności. Tematy lekcji „Próbny egzamin ósmoklasisty” wpisują nauczyciele realizujący nauczanie zdalne.

      Przypominamy, iż podczas egzaminu:

      a) Obowiązuje zakaz posiadania ze sobą telefonu i wszelkiego rodzaju urządzeń telekomunikacyjnych.

      b) Na egzaminie używamy wyłącznie czarnego długopisu lub pióra z czarnym atramentem.

      c) Na egzaminie z matematyki uczeń może mieć ze sobą linijkę.

      * Zdający powinien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument pozwalający potwierdzić tożsamość ucznia.

      Wchodząc do budynku szkoły należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego (dystans min. 1,5m od innych osób, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa). 

      ŻYCZYMY POWODZENIA

     • PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY MEiN i CKE

     • Informujemy, iż w dniach od 17 do 19 marca 2021 r. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty MEiN i CKE. Udział uczniów w testach jest dobrowolny. Do 11 marca br. ósmoklasiści zainteresowani uczestniczeniem w egzaminach dostarczają do sekretariatu szkoły pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów (druki zgody dostępne są w sekretariacie oraz na końcu artykułu).

      HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW:
      17 marca 2021 (środa), godz. 9:00 – język polski
      18 marca 2021 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
      19 marca 2021 (piątek), godz. 9:00 – język angielski

      Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów będą udostępnione w kolejnym artykule w terminie późniejszym.

      zgoda_rodzica_na_probny_egzamin.docx


    • CHARYTATYWNY MARZEC w ZPO
     • CHARYTATYWNY MARZEC w ZPO

     • W okresie od 1-31 marca intensywnie pomagamy potrzebującym. W związku z powyższym nasza szkoła organizuje zbiórki:
      1. dla Lenki - zakrętki
      2. dla zwierząt w schronisku w Harbutowicach – żywność i niezbędne akcesoria. (po zasięgnięciu informacji u właścicieli schroniska jest zapotrzebowanie na: makarony, ryż, żywność dla kotów, środki piorące(proszek BRYZA), legowiska, koce, itp.)
      Przez cały marzec każdy uczeń może osobiście lub z pomocą innych osób dostarczyć do szkoły potrzebne rzeczy.

      Ważne!!!
      Rzeczy należy zapakować  do worka/siatki i podpisać : imię, nazwisko, klasa, a następnie złożyć do odpowiednich pudełek znajdujących się w holu szkoły.

      Głównymi koordynatorami zbiórek są:
      w klasach IV-VIII Pani Anna Cygan
      w klasach I-III Pani Agnieszka Gomulak oraz Pani Marzena Kaleta
      Akcje wspiera RSU
       

      „Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę swojego bliźniego,

      ulice ziemi wypełniłyby się radością.”

      „Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz.”

      Zapraszamy i dziękujemy :-)