• Zwrot laptopów do nauki zdalnej w klasach I-III
     • Zwrot laptopów do nauki zdalnej w klasach I-III

     • Informujemy, iż zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych do nauki zdalnej dla uczniów klas I-III odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu. Uprzejmie prosimy rodziców o terminowy zwrot sprzętu.

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły od 4 maja 2021 r.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Od 4 maja 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich przypominamy najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

       Od wtorku 4 maja 2021 r. nadal utrzymujemy rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o różnych godzinach w poszczególnych klasach (7:40 / 7:50 / 8:00) i korzystanie z wyznaczonych wejść do budynków szkolnych.

      Szczegółowe informację rodzicom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej przekażą wychowawcy klas.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - komunikat

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie. Uprzejmie zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej (zakładka SZKOŁA -> Egzamin ósmoklasisty -> Informacje). Znajdziecie tam Państwo niezbędne informacje i komunikaty dotyczące organizacji egzaminu, składów zespołów nadzorujących, przydziału zdających do poszczególnych sal egzaminacyjnych, procedury sprawdzania wyników po zakończonym egzaminie.

     • Egzamin / Rekrutacja - Informacja dla uczniów klas ósmych

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
      Drodzy Ósmoklasiści. Uprzejmie informujemy, iż w sekretariacie szkoły znajdują się wydrukowane loginy i hasła ZIU (konta zdających – wyniki egzaminu).

      Kody posłużą Wam do sprawdzania wyników egzaminu, który odbędzie się 25-27 maja 2021 r.

       
      PROCEDURA SPRAWDZANIA WYNIKÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.

      2. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie wprowadzić login oraz hasło
       w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.

      3. Po zalogowaniu należy wybrać pole z nazwą egzaminu klikając w nie.

      4. Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych
       z egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

      5. Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.

      6. W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej
       w poszczególnych zadaniach punktacji. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami
       za pomocą przycisku Pobierz.

      7. W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.

      Wszelkie informacje dotyczące EGZAMINU ÓSMOKLASISTY znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce:
      SZKOŁA->Egzamin ósmoklasisty->Informacje

      REKRUTACJA

      Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego odbywa się w formie elektronicznej. Firma Vulcan obliguje wszystkich rodziców uczniów biorących udział w rekrutacji o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci. Stosowne oświadczenie zawierające zgodę znajduje się tutaj:

      oswiadczenie_rodzica_do_rekrutacji_do_szkoly_ponadpodstawowej.docx

      ZAPAMIĘTAJ:

      W nieprzekraczalnym terminie do środy 28 kwietnia 2021 r. należy:
      1) Odebrać wydrukowane loginy i hasła ZIU.
      2) Złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowane oświadczenie podpisane przez rodzica dotyczącego  zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w rekrutacji elektronicznej.

    • XXIV edycja akcji POLA NADZIEI 2021                         „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją”
     • XXIV edycja akcji POLA NADZIEI 2021 „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją”

     • Pomimo trwającej pandemii, wiosna nadeszła w tym roku jak zawsze, a wraz z nią już po raz 24. kwitną Pola Nadziei. Wiosna niesie ze sobą nadzieję, że dzięki ludzkiej solidarności, Hospicjum św. Łazarza nadal będzie mogło nieść pomoc nieuleczalnie chorym, jak czyni to już od 40 lat.

      Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Dzięki nim propagowana jest idea opieki hospicyjnej i wolontariat.

      Podziel się z pacjentami domu hospicyjnego wizją miejsc, w których można znaleźć piękno i  odrobinę nadziei.

      KONKURS PLASTYCZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla grup przedszkolnychopiekun Pani Małgorzata Norek

      KONKURS PLASTYCZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla uczniów klas 1-3 – opiekun Pani Monika Antosiewicz

      KONKURS FOTOGRAFICZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla uczniów klas 4-8 – opiekun Pani Małgorzata Norek

      Termin nadsyłania prac: do 4 maja 2021r.

      Szczegółowe informacje o konkursach przekażą wychowawcy.

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodzice dzieci przedszkolnych mogą dokonać opłaty za wyżywienie i czesne w miesiącu kwietniu w dniach: 22.04., 23.04., 27.04.2021 r. Prosimy o dotrzymanie tych terminów i dokonanie wpłaty najpóźniej 27.04.2021 r. (wtorek).

      Rodziców dzieci szkolnych (klasy I – III), które będą uczęszczać na obiady w dniach nauki stacjonarnej informujemy, że opłaty za obiady będą pobierane dopiero w miesiącu maju, ponieważ w bieżącym miesiącu pani Intendentka dokona odpisów za nadpłacone obiady z marca.

     • Nauka hybrydowa uczniów klas I-III od 26 kwietnia 2021 r.

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. wprowadzamy w szkole naukę dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w systemie hybrydowym.

      W dniach 26-27.04 nauka stacjonarna w szkole jest realizowana w klasach 1a, 2a, 3a, 3c, a nauka zdalna w klasach 1b, 2b, 2c, 3b.

      W dniach 28-29.04 nauka stacjonarna w szkole jest realizowana w klasach 1b, 2b, 2c, 3b, a nauka zdalna w klasach 1a, 2a, 3a, 3c.

      Zajęcia realizowane zgodnie z obowiązującym planem znajdującym się w dzienniku elektronicznym od godziny 8:00.

      Uczniowie, którzy będą mieć zajęcia stacjonarne w szkole, mogą korzystać z obiadów  szkolnych oraz na wniosek rodziców z opieki w świetlicy.

      Przypominamy, iż dzień 30.04.2021 (piątek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani objęciem ich dzieci w tym dniu opieką świetlicową, dokonują zgłoszenia dziecka w formie e-mail  lub telefonicznie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.

      Komunikat dotyczący organizacji zajęć od maja 2021 zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

       

     • Dzień Ziemi

     •      Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone corocznie 22 kwietnia. Ma na celu promowanie proekologicznych postaw i skłonienie do refleksji na temat stanu naszej planety. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.

           Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana 51 lat temu, w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

      Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

           Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody czy globalne ocieplenie.

           Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie. W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii.

      Każdego roku obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przywróć Naszą Planetę”.

           W tym roku nie możemy się spotkać w szkole, by wspólnie uczestniczyć w obchodach tego święta, zostajemy w domu, chroniąc swoje zdrowie. W domu także możemy coś zrobić dla swojej planety. Przez działania w domu możecie pokazać, że dobro Ziemi jest naszym wspólnym celem. Proponujemy zabawy ekologiczne i nie tylko.

         Już dziś i Ty możesz  podjąć kroki, aby ratować świat:

      1. Segreguj śmieci.
      2. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.
      3. Zostaw samochód w garażu – skorzystaj z roweru lub komunikacji miejskiej, idź pieszo.
      4. Idź na zakupy z własną torbą i z własnym pojemnikiem.
      5. Kupuj świadomie – rozmiary i możliwości Ziemi są ograniczone. Każdy nasz zakup, tym bardziej ten bezsensowny, szkodzi planecie. Przecież gdzieś te zużyte rzeczy trzeba gromadzić. Róbmy zakupy odpowiedzialnie, wybierajmy tylko potrzebne towary.
      6. Nie marnuj żywności – 1/4 naszego jedzenia trafia na wysypisko śmieci. Nie karm kosza na śmieci, planuj racjonalnie zakupy.
      7. Naprawiaj, zamiast wyrzucać.
      8. Zastąp chemiczne środki własnymi przygotowanymi produktami. Skorzystaj z octu, sody oczyszczonej i cytryny.

       

      Przybliżenie przedstawionej tematyki przedstawi wykonana prezentacja.

      Zapraszamy  do obejrzenia:

       

      https://www.canva.com/design/DAEbXSwmaTQ/-_0v7ArQKqIMvV1RDuAKUQ/view#1

       

       

                   

                                                                                                             (W. Kozik, M. Bylica)

     • XVII Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego

     • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu serdecznie zaprasza do udziału w XVII Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną Targi będą emitowane na profilu Facebook: Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki, na profilach Facebook  naszych szkół ponadpodstawowych oraz na profilu Facebook portalu KMY.pl w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00. Zapraszamy uczniów klas VIII, nauczycieli, doradców zawodowych i wychowawców z Państwa Szkół do wzięcia udziału w Targach. Zapoznanie z aktualną ofertą edukacyjną publicznych szkół z terenu Powiatu Myślenickiego: branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących, ułatwi uczniom klas VIII dokonanie wyboru właściwej drogi kształcenia. Licząc na Państwa udział w Targach online, życzę powodzenia i sukcesów we wszystkich zamierzeniach edukacyjnych.

    • Bartosz Żmija finalistą Małopolskiego Konkursu Biologicznego
     • Bartosz Żmija finalistą Małopolskiego Konkursu Biologicznego

     • Z wielką radością informujemy, że uczeń klasy VIIIa Bartosz Żmija otrzymał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, którego etap wojewódzki odbył się 2 marca 2021 r. w Krakowie. Nasz podopieczny znalazł się w gronie najlepszych uczniów w Małopolsce. Składamy serdeczne gratulacje Bartoszowi, jego rodzicom, a także opiekunowi przedmiotowemu – pani Jolancie Pękali.

     • LOTNISKOWE TARGI ZAWODOZNAWCZE - Wirtualna wycieczka w dniu 22 kwietnia 2021 r.

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele! Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa od wielu miesięcy nie mamy możliwości organizacji wycieczek i imprez szkolnych. Wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni przedłużającą się nauką zdalną. W związku z powyższym w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) zrealizujemy wirtualną wyprawę na LOTNISKOWE TARGI ZAWODOZNAWCZE. W wydarzeniu wezmą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele klas I-VIII naszej szkoły. O godzinie 8:00 wychowawcy klas prześlą uczniom na grupach Messenger link do spotkania. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczą w wirtualnej podróży w wymiarze niemniejszym, niż wynika to z ich harmonogramu zajęć w tym dniu, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia przedsięwzięcia – godz. 15:00.

       

      II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze odbędą się 22.04.2021r. w godz. 8:00 – 15:00. Weźmie w nich udział ponad 30 przedstawicieli różnych firm, służb oraz działów Kraków Airport.

      Lista pasażerów
      Targi przeznaczone są dla uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców oraz doradców zawodowych.

      Cel podróży
      Tegoroczna edycja Targów pozwoli Ci na poznanie lotniska od środka. Weźmiesz udział w spotkaniach ze zwykłymi ludźmi na niezwykłych stanowiskach pracy, dowiesz się jak wygląda ich zakres obowiązków i ścieżka kariery oraz zaglądniesz do tych części lotniska, w których zwykle nie mógłbyś przebywać. Szczegóły znajdziesz w zakładce „Harmonogram”.

      Boarding
      Udział w targach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja rozpocznie się o godz. 8:00 na kanale: https://www.youtube.com/user/KRKAirport
      (wychowawcy klas przesyłają wyżej wymieniony link na grupach)

      W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań.

      W dniu 22 kwietnia 2021 r. w dzienniku lekcyjnym nauczyciele wpisują tematy lekcji zgodnie z planem zajęć „Lotniskowe targi zawodoznawcze – wycieczka on-line.” Odnotowując 100% frekwencji uczniów.

     • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

     • Z ogromną radością informujemy o uruchomieniu w Zespole Placówek Oświatowych Elektronicznego Punktu Administracji Publicznej ePUAP. Dzięki temu nasi petenci będą mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe w naszej placówce przez Internet.

      Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP.

    • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

     • Liczymy się DLA POLSKI!

      W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

      Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      W okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktu spisowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (w związku z sytuacją epidemiczną, po wcześniejszym umówieniu terminu), albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

      Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

      Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

      Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_NSP_2021_-_grafika_I.pdf

    • Szkolny konkurs „Jak zdrowo spędzać czas wolny bez komputera i innych uzależnień”
     • Szkolny konkurs „Jak zdrowo spędzać czas wolny bez komputera i innych uzależnień”

     • WYNIKI !!!

      Szkolnego konkursu „Jak zdrowo spędzać czas wolny

      bez komputera i innych uzależnień”


      Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy isamodzielność wykonania.

       

      I miejsce – Alicja Mistarz kl. 3b

      Filip Król kl. 2b

       

      II miejsce –  Iga Latosińska kl. 2a

      Aleksandra Piegza kl. 3b

       

      III miejsce – Livia Marques kl. 2a

      Natalia Szczurek kl. 1b

       

      Wyróżnienie: Tymon Marques kl. 4b

      SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

    • Konkurs z języka niemieckiego Mistrz Krzyżówki rozstrzygnięty!
     • Konkurs z języka niemieckiego Mistrz Krzyżówki rozstrzygnięty!

     • W kwietniu bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Mistrz Krzyżówki zorganizowany przez nauczycielkę j. niemieckiego mgr Joannę Szymską. Zadaniem uczestników było ułożenie krzyżówki z hasłem z wykorzystaniem słownictwa poznanego podczas zajęć, jak również wykraczającego poza program. Ocenie podlegała estetyka wykonania, pomysłowość, poprawność oraz bogactwo językowe. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 7. i 8.:

      Patrycja Kurek – 7A

      Julia Chromicz – 7A

      Jessika Dzidek – 7A

      Damian Piegza – 7C

      Szymon Kozieł – 7C

      Amelia Szczurek – 8A

      Karolina Róg – 8A

      Aleksandra Cygan – 8A

      Patrycja Piechota – 8A

      Zuzanna Góralik – 8A

      Kacper Sikora – 8B

      Przemysław Miętka – 8B

       

      Przyznano następujące miejsca:

      I miejsce – Julia Chromicz

      II miejsce – Szymon Kozieł

      III miejsce – Amelia Szczurek

       

      Wyróżnieni: Aleksandra Cygan, Zuzanna Góralik, Jessika Dzidek, Damian Piegza, Patrycja Piechota.

      Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celującą z j. niemieckiego oraz pozytywne uwagi.

       

      SERDECZNIE GRATULUJEMY!

    • Przedszkole - organizacja zajęć do 18 kwietnia
     • Przedszkole - organizacja zajęć do 18 kwietnia

     • W związku z decyzją rządu przedszkola nadal pozostają nieczynne co najmniej do dnia 18 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Pozostałe dzieci przedszkolne realizują w tym czasie naukę zdalną. Uprzejmie prosimy rodziców wyszczególnionych w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o wypełnienie wniosku dotyczącego objęcia opieką swoich dzieci przedszkolnych od 12 do 16 kwietnia 2021 r. i przesłanie go w formie elektronicznej do sekretariatu naszej placówki:

      Wniosek_COVID_12-16.docx

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022

      DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,


      Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Do Waszej dyspozycji zostanie udostępniony elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia,techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN.

      System będzie dostępny na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl

      Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022:

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r.do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00.

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.

      Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie) - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i przeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

      Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane! Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji. Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.